Dom Malarek w Zalipiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z siedzibą w Zalipiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie www.dommalarek.pl

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • Strona nie posiada formularza kontaktowego,
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www. dommalarek.p – 81,01 %.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09- 23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www. dommalarek.pl- 81,01 %.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kiwior, e-mail: dkiwior@gminaolesno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 641 19 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu, Zalipie 128A, 33-263 Zalipie

Do budynku prowadzi jedno główne wejście ze schodami ogólnodostępne dla osób zwiedzających oraz pracowników ośrodka kultury. Ośrodek i wejścia oznaczone są tablicami informacyjnymi umieszczonymi na elewacji budynku. Do wejścia prowadzą schody z balustradami. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Część użytkowa budynku znajduję się na jednym poziomie (parterze). Przejście do ośrodka prowadzi przez wiatrołap. Toalety oraz przejścia na główną salę i gastronomie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – do dyspozycji osób zwiedzających wyznaczono pracownika. W bezpośrednim sąsiedztwie  budynku znajduje się ogólnodostępny przestronny parking, parking z racji swojej wielkości i niewielkiego zainteresowania innych osób nie sprawia trudności parkowania osobom z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez pracowników ośrodka.