Dom Malarek w Zalipiu

1 czerwca 2018

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu, 33-263 Zalipie 128A.
2) Inspektorem danych osobowych jest Maria Pikul adres e-mail dommalarek@interia.pl, tel. 14 6411 938 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych .
3 )Dane osobowe podane przez Państwa są konieczne do zawarcia umowy, realizacji warunków umowy i zamówienia lub przygotowania oferty handlowej.
-Art. 6, ust.1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4 )Dane osobowe przetwarzane w zbiorach nie są przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.
5) Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń (reklamacji) wynikających z zawartej umowy lub do czasu zakończenia procesu ofertowania.
6) Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) Administrator Danych Osobowych deklaruje, że każda osoba, której dane są przetwarzane przez GOK Olesno z/s w Zalipiu posiada prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy, realizacji warunków umowy i zleceń lub przygotowania oferty handlowej, a nie podanie przez Państwa danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, zrealizowania warunków umowy i zlecenia lub przygotowania oferty handlowej.
9) Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.
10) Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu , 33-263 Zalipie 128A informuje, że wszystkie imprezy kulturalne będą udokumentowane fotograficznie w celu umieszczania relacji w kronice oraz na stronie internetowej GOK-u www.dommalarek.pl. Dokumentacja fotograficzna może też zostać wykorzystana w celu promocji działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Udział w wydarzeniach jest równoważny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Przysługuje Panu/Pani prawo do poprawiania swoich danych. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniach.